Σταθμός Βενιζέλου, ένα χρονικό

Τα αρχαία ανακαλύφθηκαν το 2012. Μεταξύ 2012-2016 δεν έγιναν εργασίες στο σταθμό. Παρακάτω, παρουσιάζουμε το χρονικό των αποφάσεων (κυβερνητικών και της Αττικό Μετρό) μαζί με την πορεία των έργων στο Σταθμό Βενιζέλου, από το 2015 έως το 2019.

Τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση αποφασίζει (ΑΔΑ στη «Διαφάνεια»: 6ΒΧΩ465ΦΘ3-Ξ97) μεν την «κατά χώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων» για «λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στη διαφύλαξη και προστασία της αυθεντικότητας του μοναδικού αυτού μνημειακού συνόλου για την παγκόσμια κληρονομιά», αλλά δεν εγκρίνει την πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης  για ανάδειξη των αρχαιοτήτων αυτών γιατί δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη μελέτη. Αποφασίζεται επίσης ότι πρέπει να συνταχτεί, από το Δήμο, την Αττικό Μετρό και το Υπ. Πολιτισμού, «πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη ανεξάρτητα από την κατασκευή ή όχι του σταθμού».

Τον Ιούλιο του 2016 η κυβέρνηση αποφασίζει (ΑΔΑ: 7ΞΒ34653Π4-Μ4Κ) την συγκρότηση ομάδας εργασίας με σκοπό τη «σύνταξη μελέτης για την κατά χώραν διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο σκάμμα του σταθμού Βενιζέλου», αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΜ. Η απόφαση τροποποιείται με νέες (ΑΔΑ: 7ΓΣΓ4653Π4-ΥΞΦ και ΑΔΑ: 9ΥΦ64653Π4-941) το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του 2017.

21s7ven-thumb-large

Τον Φεβρουάριο 2017 εγκρίνεται με απόφαση (ΑΔΑ: 7ΝΦΙ4653Π4-Ζ91) «η μελέτη κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου με κατά χώραν διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων σχεδόν στην ολότητά τους σε επιφάνεια 1377τ.μ. (ποσοστό 91% )», με στόχο την «προστασία της υλικής του υπόστασης και η ένταξή του στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ώστε η μνημειακή διασταύρωση του παρελθόντος να αναβιώσει μέσα από το σύγχρονο σταυροδρόμι Εγνατίας και Βενιζέλου, διατηρώντας αδιάλειπτα την ιστορική και συλλογική μνήμη», και με την επισήμανση, «να εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες… Μελέτη προστασίας των αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια του έργου κατασκευής του Σταθμού […] Οριστική μελέτη ανάδειξης αρχαιοτήτων με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών στο σύνολό του –συμπεριλαμβανομένου κατ’ εξοχήν του υπό διαμόρφωση πλαισίου που θα τις περιβάλει, όπου θα καθοριστούν οι θέσεις και οι διαστάσεις των φερόντων κατακόρυφων στοιχείων στην περιοχή των διαφραγματικών τοίχων που θα καθαιρεθούν, των φεγγιτών, καθώς και της κλίμακας πρόσβασης στις αρχαιότητες […] Μελέτη φωτισμού ανάδειξης των αρχαιοτήτων».

Τον Απρίλιο 2017  απόφαση κυβέρνησης (ΑΔΑ: 7ΘΖΚ4653Π4-ΟΧ0) για απόσπαση και επανατοποθέτηση ορισμένων αρχαιοτήτων στις περιοχές των φρεατίων στο σταθμό Βενιζέλου.

⚒ Μάιος 2017, ξαναρχίζουν κάποιες αρχαιολογικές εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Αττικό Μετρό: «Αρχαιολογική ανασκαφή σε τμήμα του σταθμού» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=14).

metro_thessaloniki_anaskafi2-451x338

⚒ Τον Ιούνιο του 2017 η Αττικό Μετρό αποφασίζει (ΑΔΑ: 7ΚΕΙ46Ψ8Ο3-ΑΦΨ) τον επανασχεδιασμό (με εντολή στον ανάδοχο για εκπόνηση των μελετών) του σταθμού Βενιζέλου με τη διατήρηση των αρχαιοτήτων, καθώς και την «έγκριση εκπόνησης της απαιτούμενης μελέτης για την μετακίνηση του Υποσταθμού Ισχύος Έλξης από το Σταθμό Βενιζέλου στο Σταθμό Αγ. Σοφίας».

⚒ Ιούνιος 2017, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόσπασης στο ανατολικό και δυτικό άκρο του σταθμού» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=13).

⚒ Ιούλιος 2017, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απόσπασης στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο εξαερισμού του σταθμού» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=13).

Τον Αύγουστο του 2017 με απόφαση της κυβέρνησης εγκρίνεται η μελέτη (ΑΔΑ: Ω0ΓΗ4653Π4-ΠΦΕ) «για την προστασία των αρχαιοτήτων κατά την διάρκεια του έργου κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου και κατά κύριο λόγο για την κατασκευή της πλάκας οροφής» και η μελέτη «κατασκευής μικροπασσάλων προσωρινής αντιστήριξης φρεάτων πρόσβασης-εξαερισμού στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του σταθμού».

⚒ Αύγουστος 2017, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στο ανατολικό και δυτικό άκρο του σταθμού» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=12).

metro_2

⚒ Σεπτέμβριος 2017, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Ολοκληρώθηκε η απόσπαση αρχαιοτήτων και η αρχαιολογική ανασκαφή συγκεκριμένου βάθους, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο αερισμού εντός του σταθμού.»

Τον Οκτώβριο του 2017, η Αττικό Μετρό αποφασίζει (ΑΔΑ: Ψ97846Ψ8Ο3-ΖΓ5) για πρόσθετες εργασίες και μελέτες σχετικά με το σταθμό Βενιζέλου (εκπόνηση μελέτης για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, εκπόνηση μελέτης για δίκτυα κοινής ωφέλειας, εκπόνηση μελέτης για νέα πλάκα οροφής του σταθμού).

⚒ Οκτώβριος 2017, «Σε εξέλιξη ο έλεγχος μελετών ΟΜ1: στατικών αρχιτεκτονικών και Η/Μ.» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=11).

⚒ Νοέμβριος 2017, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της νότιας πρόσβασης και η κατασκευή προσωρινών μικροπασσάλων αντιστήριξης στα φρεάτια του κυρίως σταθμού.» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=11).

⚒ Ιανουάριος 2018, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες πλησίον των εργασιών μικροπασσάλων αντιστήριξης, στα φρεάτια του κυρίως σταθμού, και των παρακάμψεων των δικτύων ΟΚΩ, στη νότια πρόσβαση.» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=10).

Τον Φεβρουάριο 2018 ο ανάδοχος παραδίδει την αρχική μελέτη (ΟΜ1, αρχιτεκτονικές, στατικές-ηλεκτρομηχανολογικές κ.λπ. μελέτες)  στην Αττικό Μετρό, η οποία την εγκρίνει. Η πληρωμή για τις εργασίες αυτές γίνεται τον Αύγουστο 2019 (ΑΔΑ: 911Φ46Ψ8Ο3-92Ι).

Τον Απρίλιο 2018 απόφαση κυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΔΘΝ4653Π4-Δ3Ζ) για «έγκριση της μελέτης προστασίας και κατάχωσης των ευρημάτων του Σταθμού Βενιζέλου», με την παρατήρηση «υπό τις οδηγίες της επίβλεψης εκ μέρους του ΥΠΠΟΑ, θα πρέπει να λάβει χώρα η κατάχωση των καταστημάτων, των πεσσών, του Τετραπύλου, του Decumanus, της Ν.Δ. πλατείας και των ανοιχτών ορυγμάτων».

⚒ Μάιος 2018, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαίρεσης διαφραγματικών τοίχων στις περιοχές της βόρειας και νότιας πρόσβασης» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=8).

2702-metro-kalamaria-2-768x576

⚒ Ιούλιος 2018, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης και η κατασκευή τοιχίων κατάχωσης στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=7).

⚒ Αύγουστος 2018, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης, αποκατάστασης επιφάνειας μετά τις παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχής της νότιας πρόσβασης καθώς και οι εργασίες κατασκευής τοιχίων κατάχωσης, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων 1ου και 2ου επιπέδου, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=6).

⚒ Οκτώβριος 2018, απόφαση κυβέρνησης (ΑΔΑ: 67864653Π4-7ΡΦ) με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη μελέτης για την κατά χώραν διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο σκάμμα του σταθμού Βενιζέλου και στο σκάμμα του σταθμού Αγ. Σοφίας… Οι εργασίες της Ομάδας, η οποία είναι άμισθη, θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της».

⚒ Δεκέμβριος 2018, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Συνεχίζονται οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων καθώς και οι αρχαιολογική έρευνα στο δυτικό και ανατολικό άκρο.» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=4).

⚒ Ιανουάριος 2019, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Ολοκληρώνεται η κατάχωση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Ολοκληρώνονται οι εργασίες αρχαιολογικής έρευνας στα δύο φρεάτια (δυτικό και ανατολικό) και πολύ σύντομα ξεκινά η κατασκευή της πλάκας οροφής του σταθμού» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=4).

⚒ Φεβρουάριος 2019, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου:  «Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δοκού πλάκας οροφής» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=3).

⚒ Μάιος 2019, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής του σταθμού» (https://www.ametro.gr/?page_id=156&&paged=2).

gkat_03_1209_page_1_image_0003

⚒ Ιούνιος 2019, εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων στο κέλυφος του κυρίως σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής του σταθμού» (https://www.ametro.gr/?page_id=156).

Τον Ιούλιο 2019 μελέτη του Σ. Βενιζέλου για το επόμενο στάδιο (ΟΜ2) παραδίδεται στην Αττικό Μετρό, αλλά τον Αύγουστο  2019 επιστρέφεται με παρατηρήσεις στην ανάδοχο γιατί έχει σοβαρά προβλήματα.

Κόστος Μετρό

💰 Δεν υπάρχει κάποια κοινά αποδεκτή εκτίμηση. Το 2006 το κόστος είχε εκτιμηθεί στα 945 εκατ. € (συμμετοχή του Δημοσίου: 100 εκ.). Το 2016 το κόστος είχε υπολογιστεί στα 1.400 εκατ. € (Δημόσιο: 700 εκ.). Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό (https://www.ametro.gr/?page_id=172) ο βασικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 1.052 εκατ. €, στην ίδια ιστοσελίδα όμως εμφανίζεται διάγραμμα στο οποίο γίνεται λόγος για 1.650 εκατ. €. Το 2019 το κόστος υπολογίστηκε σε 800 εκατ. €, και σε 130-135 εκατ. € το κόστος των ανασκαφών (Υπ. Μεταφορών Κ. Καραμανλής). Η δαπάνη για πρόδρομες εργασίες στο Σταθμό Βενιζέλου το 2019 προσδιορίστηκε στα 5 εκατ. € (Μυλόπουλος).

💰 Εκτιμήσεις για Σταθμό Βενιζέλου: Κατά το τοπικό ΤΕΕ, το 2019, η απόσπαση και επανατοποθέτηση θα κοστίσουν 15 εκατ. €, η παραμονή 40 εκατ. €. Κατά την αντίθετη άποψη, θα χρειαστεί μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης, και το κόστος για το σταθμό θα αυξηθεί.

Εκτιμήσεις χρόνου αποπεράτωσης:

Συνέχιση της ανασκαφής για 1,5-3,5 χρόνια μετά την απομάκρυνση του βυζαντινού δρόμου, για το εναπομείναν –βάθους 3 μέτρων– ελληνιστικό κομμάτι (τέως διευθύντρια της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Δέσποινα Μακροπούλου).

Τέλος 2023, με την απόσπαση (άποψη της κυβέρνησης/πρωθυπουργού).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s